26.01.2010

Organizacje rzemieślnicze

Organizacje rzemieślnicze podzielone są na dwie kolumny: są to izby rzemieślnicze i organizacje zrzeszające rzemieślników.

Izby rzemieślnicze:

Izby rzemieślnicze są stowarzyszeniami prawa publicznego. Członkostwo w izbach rzemieślniczych dla przedsiębiorstw w zawodach rzemieślniczych jest obowiązkowe.

Izby oferują szeroki zakres usług, od porad technicznych i prawnych po doradztwa w zakresie kształcenia zawodowego. Izby prowadzą rejestry rzemieślnicze oraz są odpowiedzialne za przeprowadzanie egzaminów.

Jako lokalne samorządy gospodarcze reprezentują również interesy rzemiosła wobec polityki i administracji. Na płaszczyźnie krajów związkowych zadanie to przejęły stowarzyszenia izb danego regionu.

Wszystkie ogólnokrajowe łącznie 53 izby rzemieślnicze zrzeszone są razem w Niemieckiej Izbie Rzemieślniczej (DHKT)

Stowarzyszenia zrzeszające rzemieślników:

Stowarzyszenia te są organizacjami, do których przynależność jest dobrowolna. Reprezentują one interesy jednej z gałęzi rzemiosła lub konkretnego zawodu rzemieślniczego. Pełnią one  funkcje organizacji zawodowych, co oznacza, ze mogą na przykład prowadzić pertraktacje taryfowe.

Struktura rzemiosła wygląda następująco: Rzemieślnicy, prowadzący własną działalność mogą na poziomie lokalnym tworzyć tzw. „Cechy”.

Przynależność do cechu jest dobrowolna.

Niektóre cechy zgrupowane są w dodatkowych stowarzyszeniach rzemieślniczych powiatu.

Na płaszczyźnie kraju są to stowarzyszenia regionalne. 37 Stowarzyszeń związkowych całego kraju wraz z ośmioma związkami zawodowymi tworzy na zasadzie partnerstwa Związek Przedsiębiorców Niemieckiego Rzemiosła (UDH)